Project Groene H2 Versneller

Project Groene H2 Versneller

Met het project Groene H2 Versneller leveren wij een bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening door middel van groene waterstof. Binnen dit project ontwikkelen, bouwen en testen wij een uniek 200kW elektrolyse systeem voor de productie van groene waterstof.

Om klimaatverandering tegen te gaan en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen is wereldwijd een grote energierevolutie nodig. Groene waterstof als energiedrager is een van de pijlers van deze transitie. De ambitie op het gebied van waterstof als energiedrager is groot en moet nog grotendeels worden gerealiseerd. Dat vraagt om een opschaling naar tientallen gigawatts aan elektrolysecapaciteit de komende jaren. Daarvoor is een enorme toename van duurzaam opgewekte energie uit zon en wind nodig. Door het intermitterende karakter van deze bronnen is leveringscontinuïteit en opslag een grote uitdaging.

In het Project Groene H2 Versneller zetten we een belangrijke stap in de ontwikkeling van waterstof als energiedrager. Dit doen we door de AEM [Anion Exchange Membrane] elektrolyse technologie van stack door te ontwikkelen.

 

Celoppervlak

Binnen dit valorisatieproject willen we op basis van een innovatieve productietechnologie in twee stappen komen tot een prototype elektrolyse cel met een oppervlak van 40 x 40 centimeter en een sterk verbeterde prestatie.

 

Stacks van 100 kW

Met de uiteindelijke cel worden twee stacks gebouwd van 100 kW elk met een aantal specifieke Unique Selling Points. Deze stacks worden binnen dit project gedemonstreerd in een testomgeving én in een operationele omgeving in de vorm van een compleet elektrolyse systeem van 200kW. De demonstratie op operationele schaal vindt plaats op het nog te bouwen zonnepark in de Ballumerbocht op Ameland.

De activiteiten binnen het valorisatieproject liggen tussen TRL 5 en 7. Het model van TRL’s [Technical Readiness Level] is door de NASA ontwikkeld en geeft aan in welke fase de ontwikkeling van een nieuw technologie zit.

De beoogde Unique Selling points zijn:

–           Regelbaarheid van het systeem van 0% tot 100%
Dat maakt het systeem bij uitstek geschikt om te combineren met intermitterende bronnen als zon- en windenergie.

–           Opstartsnelheid van het systeem binnen één minuut
Ook dit is van belang voor de combinatie met intermitterende bronnen als zon- en windenergie.

–           Vergelijkbare of hogere efficiency dan vergelijkbare technologieën

Dit op zowel stack- als systeemniveau ( > 80% systeemefficiency)

–           Lage kostprijs en volledig recyclebaar (cradle to cradle).
Dit doen we door weinig of geen gebruik te maken van edele metalen als iridium en platinum, een eenvoudigere assemblage van de stack en een minder complexe Balance of Plant (BoP).

Groene H2 Versneller is een project binnen het Operationeel Programma van de Europese Unie voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Samenwerkingsverband Noord-Nederland
  • Provincie Drenthe
  • GasTerra
  • Energiefonds Drenthe

 

partners